Systém organizovania SBS

Garantujeme vysokú úroveň výkonu strážnej služby permanentným monitorovaním jej kvality, čo zabezpečujeme priebežnými i námatkovými kontrolami našich zamestnancov vo výkone (pri aktívnej súčinnosti s oprávnenými pracovníkmi zmluvného partnera), s výhradným právom ich obmeny i postihov pri porušení pracovnej disciplíny.

Pracovníci na základe mesačného rozdelenia služieb vykonávajú službu podľa časového a miestneho harmonogramu. Odchýlka od rozdelenia služieb je možná len na základe predbežného povolenia nadriadeného pracovníka. Ak je nutné z dôvodu práceneschopnosti, úrazu alebo z iných dôvodov niektorú zo služieb doplniť alebo posilniť, neodkladne doplňujeme počet zo skupiny záložných pracovníkov, vytvorenej na takéto účely.

Výstroj zamestnancov strážnej služby

V záujme jednotného vystupovania a vzhľadom na bezpečnostné potreby je zavedená jednotná výstroj pre zamestnancov (v kompletnej výbave podľa požiadaviek zmluvného partnera a podľa druhu pracovného prostredia a klimatických podmienok) s označením a logom spoločnosti v súlade so zákonom. Súčasťou je identifikačný preukaz s fotografiou.

Výzbroj je určená pracovným zaradením, v prípade potreby s možnosťou použitia niektorých vecných bezpečnostných prostriedkov (obuškom, mobilným telefónom, vreckovým svietidlom..)

Anketa

Čo je pre Vás rozhodujúci faktor pre výber SBS?

Celkom hlasov: 13934